„Nierozstrzygnięte -Zamawiający zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Metbud-Gończyce w celu wprowadzenia na rynek nowych prasokontenerów” unieważnia postępowanie. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.”